ชั้นอนุบาลปีที่ 1 , เตรียมอนุบาล      
         
  ชั้นอนุบาลปีที่ 2      
         
  ชั้นอนุบาลปีที่ 3      
         
  ครูพิเศษ