เกียรติยศ ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 
1. รางวัล ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2557
    ด้านนักเรียน
    ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายใน - ภายนอกสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความถนัด และประสบการณ์ของนักเรียนทุกๆ ด้าน จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ดังรายการ
รายการ Bangkok เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย 2014
  วันที่ 7 มิถุนายน 2557
   สนามกีฬา ไทย - ญี่ปุ่นดินแดง
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นเยาวชนอายุ 7-8 ปี
   1. เด็กชายวรพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นเยาวชนอายุ 11-12 ปี
   1. เด็กหญิงจารุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี
   1. นายสิทธินัย สมรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
รายการ ฟิกเกอร์สเกตลีลา นานาชาติ 2014
  วันที่ 22-24 พฤษภาคม
   ประเทศฟิลิปปินส์
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่นเยาวชนอายุ 13-15 ปี
   1. เด็กหญิงธชาพิมพ์  แสงเรืองชยานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
แข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งรายการ 40th Hong Kong International Open Tenpin Bowling Championships 2014
  วันที่ 10-15 มิถุนายน 2014
   SCAA Bowling Centre ประเทศจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
   รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทหญิงคู่ และ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Master หญิงเดี่ยว
      นางสาว กรรตพร สิงหบุบผา ม.5/4
แข่งขันประกวดดนตรีสากล เทศบาลนครปากเกร็ด ระดับมัธยมศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชนประจำปี 2557
  วันที่ 17 มิถุนายน 2557
   ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วง Sky Life
      1. นายศักดิธัช พงษ์นุช
      2. นายวิชชญะ กรตระกูลกาญจน์
      3. นายอติชาต ตรีงสรึงสถิตย์วงศ์
      4. นายนรากร สุ่มดี
      5. นายเอกรัตน์ คงสถิตย์
   รางวัลชมเชย วง Kamera Band
      1. นายจิรายุส ภู่นิ่ม
      2. นายหัตถชัย แสงนาค
      3. นายณัฐธนันท์ จันทรมังคละศรี
      4. นางสาวกมลพัตร สุขมาก
      5. นางสาวจิดาภา ศิริโฆษิตยางกูร
   รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม (MVP)
    ประเภทเบส (Bass)
         นายณัฐธนันท์ จันทรมังคละศรี
    ประเภทคีย์บอร์ด (Keyboardist)
         นางสาวจิดาภา ศิริโฆษิตยางกูร
 
   รายชื่อวงดนตรีและนักดนตรีที่ได้เข้าร่วมประกวด
    วง Ambulance
         1. นายวรโชติ นวลลักษณ์
         2. เด็กชายคริษฐ์วโรตม์ บุญเครือชู
         3. เด็กชายวีรภัทร พิณสุรงค์
         4. เด็กชายจักรกริศน์ เจียมจิตต์
         5. เด็กหญิงบุษบา แคะจู
    วง Superb Band
         1. นายนิติ คุ้มพะเนียด
         2. นายกิตติศักดิ์ ไชยเนตร
         3. นางสาวจิราภรณ์ รัตนนิยม
         4. นายภัฏฏิ ปรัชญาภราดร
         5. นายธนากร เสือเปรียว
         6. นายวริทธิ์ธร พร้อมมูล
 
    วง Ok ซึ้ง Band
         1. นายปกฉัตร อุยานันท์
         2. นายศุภกฤต แซ่ลิ้ม
         3. นายภัทรพล สุขสวัสดิ์
         4. นายธัญตกานต์ ณ ขอนแก่น

    วง Smoothz
         1. นายปภัส ลิมสุนทอง
         2. นายนรวีร์ ธนาวิบูล
         3. นายกฤษนรินทร์ ภู่พวง
         4. นายกิตติศักดิ์ แทนไทย
         5. นายภัทรเทพ สุทธศีล

 
แข่งขันประกวดดนตรีระดับจังหวัด ในโครงการเทศกาลเด็กนนท์ รวมพลคนมีพลัง
ตอน รวมพลวัยมันส์ ปล่อยพลังฮอร์โมนส์ (Nonthaburi Youth Festival 2014)
  วันที่ 11 มิถุนายน 2557
 รายชื่อนักดนตรีที่ได้เข้าร่วมประกวด
         1. เด็กหญิงนันท์นภัส ตั้งจิตสระธรรม
         2. นายวิศรุต ชุนชาติประเสริฐ
         3. นายธัญธร ธัญญจิตต์โรจน์
         4. นางสาวชนินาถ สัตยาภรณ์
         5. นายพนัสชัย แสงอ้วน
         6. นางสาวชวิศา เลียนเสี้ยว
         7. นายอัยการ ทรัพย์มี
 
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์
  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประถมศึกษา
   เด็กชายต้นกล้า ไข่มุกข์
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557
  วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ประวาดวาดภาพระบายสี
  รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
      เด็กหญิงรติญาติ์ เมืองใหญ่
  รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
      เด็กหญิงพรหมพร พร้อมจิ๋ว
ประกวดแต่งกลอนสด
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
      1. เด็กหญิงศุภิสรา ปรีชาสวัสถ์
      2. เด็กหญิงณิชา ณ สงขลา
      3. เด็กหญิงกษพร น้อยดี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
      1. เด็กหญิงบุญยเกียรติ รุ่งโชติ
      2. เด็กหญิงพัทธนั้นท์ กิตติพันธุ์วนิช
      3. เด็กหญิงวรัญญา สิงห์จันทร์
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วมประกวด
วาดภาพระบายสี
      เด็กชายตรีบดินท์ นับถือตรง เข้าร่วมในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
คัดไทย
     1. เด็กหญิงชนิภรณ์ เกาะลอย เข้าร่วมในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
     2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขันธ์สุวรรณ เข้าร่วมในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
มารยาทไทย
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
     1. เด็กชายภัทรกร จอประดิษฐ
     2. เด็กหญิงธัชณา ศิลปะภักดี
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
     1. เด็กชายอานนท์ เนื่องพลี
     2. เด็กหญิงณัฐนิชกานต์ ดอย
รายการ เทควันโด องค์การบริหารส่วนตำบล จ.อุตรดิตถ์ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่2
( ชิงแชมป์ภาคเหนือ ) ชิงถ้วยพระราชทาน พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
   วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557
เด็กชายวรพัฒน์ เย็นร่มไทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
      รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทต่อสู้ คลาส A รุ่น ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี
      พร้อม ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ชาย
เด็กหญิงจารุวรรณ เย็นร่มไทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
      รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทต่อสู้ คลาส A
      รางวัลชนะเลิศเหรียญทองพุมเซ่คู่ผสม พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นอายุ 11 - 12 ปี
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2พุ่มเซ่เดียว รุ่นยุวชนหญิง อายุ 11 - 12 ปี
นายวิทธินัย สมรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
      รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทต่อสู้ คลาส A รุ่นเยาวชนชาย อายุ 15 - 17 ปี
      และถ้วยพระราชทาน พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
การแข่งขัน Smart Teen Award Prince & Princess Thailand 2014 เป็นการประกวดค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยครั้งที่ 4
   วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557
   โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์
นายอธิบดี พรมนาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
      รางวัลตำแหน่ง Smart teen award
      รางวัลตำแหน่ง Mr.handsome Make up
การแข่งขันกีฬาเทนนิส ประจำปีการศึกษา 2557
เด็กหญิงตปณีย์ บุญวัฒน์
      รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Doniop Junior Championships 2014
      รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Air Asia Junior Tennis Tournament 2015 รุ่นอายุ 10 ปี
      รางวัลชนะเลิศ ในรายการช้างลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2557 ภาคกลางครั้งที่ 8
             ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
เด็กชายนฤบดี บุญวัฒน์
      รางวัลรองชนะเลิศ ในรายการกีฬาเทนนิส โตโยต้า เยาวชนดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2014 ภาคกลางครั้งที่ 4
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ Air Asia Junior Tennis Tournament 2015
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการช้างลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2557 ภาคกลางครั้งที่ 8
             ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
การแข่งขันเทควันโด
เด็กชายพัสกร กลางหนองแสง
      รางวัลชนะเลิศ ในรายการ นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปี้ยมชิพ ครั้งที่ 10
             ประเภทยุวชนชาย 6 ปี รุ่น D น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
      รางวัลเหรียญทอง ในรายการ The Heroes Taekwondo Championship
             ประเภทต่อสู้คลาส B รุ่น C - 26 kg อายุไม่เกิน 6 ปี ชาย
เด็กชายวรพัฒน์ เย็นร่มไทร
      รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
             ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ชาย รุ่น A
เด็กเหญิงเฌอฮานน์ สมรูป
      รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
             ประเภทพุ่มเซ่เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง ระดับสายเหลือง
เด็กหญิงจารุวรรณ เย็นร่มไทร
      รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
             ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี หญิง 29 - 32 กก. รุ่น C ระดับสายเหลือง
นายสิทธินัย สมรูป
      รางวัลชนะเลิศ ในรายการ Korat Open Taekwondo Championship
             ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ชาย 59 - 63 กก. รุ่น F
รายการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศครั้งที่ 43 ประจำปีพ.ศ. 2557
ด.ช.สิทธิศักดิ์ นุชชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
      ชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
ด.ญ.ญาริศา ติรภัทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4
      ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปี
การแข่งขัน ฟิกเกอร์สเก็ต รายการ South East Asian Figure skating and Short Track speed skating Trophy 2014
   5 - 7 ธันวาคม 2557
ด.ญ. ธชาพิมพ์ แสงเรืองชยานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
       ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่น Basic Novice B girl อายุ ระหว่าง 13-14 ปี
2. รางวัล ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้อันดับที่ 10 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ได้อันดับที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ได้อันดับที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
3. รางวัล ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560
การแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 18/2560
  วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
  แข่งขันที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
รางวัลชนะเลิศ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท
   1. ด.ช.พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
   2. ด.ช.ศุภกร เธียรจินดากุล             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6