ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
 Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
[8 ธ.ค. 60]
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/60 ระดับชั้น ป.1 - ม.6  รายละเอียด
[7 ธ.ค. 60]
เอกสารลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น อ.1 - ม.6
 รายละเอียด
[29 ก.ย. 60]
ใบสมัครเรียนพิเศษเย็น,วันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/60  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/60,1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร  รายละเอียด
[5 มิ.ย. 60]
ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาห้องวัดผล  รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
1 ธันวาคม 2560
มิสซาศุกร์ต้นเดือน
1 - 3 ธันวาคม 2560
ค่ายลูกเสือ ป.6 (ค่ายบ้านสวนยอเซฟ)
4 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันพ่อ
5 ธันวาคม 2560
วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9
6 , 13 ธันวาคม 2560
กิจกรรมเสริมศักยภาพ 12.00 - 12.50 น.
10 - 11 ธันวาคม 2560
วันรัฐธรรมนูญ , วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
14 , 18 , 20 , 21 ธันวาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
15 , 19 ธันวาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หยุดอ่านหนังสือ
15 , 19 , 21 ธันวาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
14 , 18 , 20 ธันวาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 หยุดอ่านหนังสือ
18 - 20 ธันวาคม 2560
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
18 , 19 , 20 ธันวาคม 2560
ทดสอบพัฒนาการด้วยระบบงานฐาน ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 , 2 , 3 ตามลำดับ)
18 ธันวาคม 2560
มอบเกียรติบัตรเด็กดี ,ความซื่อสัตย์
21 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันคริสต์มาสปฐมวัย , ป.1 - ป.6 เรียนตามปกติ
22 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันคริสต์มาสหรรษา (ระดับอนุบาล - ม.ปลาย)
23 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
โรงเรียนปิดทำการวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
 
Month/Day/Year
Events
December 1st, 2017
Monthly Missa
December 1st - 3rd, 2017
Scout Day Camp for Grade 6
December 4th, 2017
Father's Day Activity
December 5th, 2017
Official Holiday for King Bhumibol Birthday
December 6th , 13th, 2017
Wednesday Activities at Noon
December 10th - 11th, 2017
Official Holiday of Constitution Day, Substitution Day (Monday)
December 14th , 18th , 20th , 21st, 2017
Midterm Exam 2nd Schedules/2017 for grade 10 - 12
December 15th , 19th , 21st, 2017
Midterm Exam 2nd Schedules/2017 for grade 7 - 9
December 18th - 20th, 2017
Midterm Exam 2nd Schedules/2017 for grade 1 - 6 ,
Development test with basic work for kindergarten
December 18th, 2017
Certificate Ceremonyfor good and honest students
December 21st, 2017
Christmas Day's Activity for Kindergarten
December 22nd, 2017
Christmas Day's Activity for Kindergarten & grade 1 - grade 12
December 23rd, 2017 - January 2nd, 2018
Christmas and New Year Holidays
 
年 / 月/ 日
活动
2017 年 12 月 1 日
天主教月底授教聚会   tiān zhǔ jiào xué sheng sòu jiào jù huì
2017 年 12 月 1 - 3 日
小学六年级夏令营   xiǎo xué liù nián jí xià lìn yíng
2017 年 12 月 4 日
活动 父亲节   huó dòng fù qīn jié
2017 年 12 月 5 日
纪念 ( 九世皇) 诞生日   jì niàn jiù shì huáng dàn shēng rì
2017 年 12 月 6,13 日
拓展知识 活动 十二点至十二点五十分时间
tòu zhǎng zhī shí huó dòng shí èr diǎn zhì shí èr diàn wǔ shí fēn shí jiān
2017 年 12 月 10-11 日
宪法日-补休宪法日   xiàn fǎ rì - bǔ xiū xiàn fǎ rì
2017 年 12 月 14,18,20,21 日
2017年第二学期高四至高六期中考试 2017
nián dì èr xué qī gāo sì zhì gāo liù qī zhōng kǎo shì
2017 年 12 月 15,19 日
高中4-6年级放假 (复习)   gāo zhōng 4-6 nián jí fàng jiā ( fú xí)
2017 年 12 月 15,19,21 日
2017年第二学期高一至高三期中考试
2017 nián dì èr xué qī gāo yī zhì gāo sān qī zhōng kǎo shì
2017 年 12 月 14,18,20 日
高中1-3年级放假 (复习)   gāo zhōng 1-3 nián jí fàng jiā (fú xí)
2017 年 12 月 18 - 20 日
2017年第二学期小学一年级至六年级期中考试
2017 nián dì èr xué qī xiǎo xué yī nián jí zhì liù nián jí qī zhōng kāo shì
2017 年 12 月 18,19,20 日
幼儿园小班-中班-大班 (测试智力)
yòu ér yuán xiǎo bān- zhōng bān - dà bān (cè shì zhì lì)
2017 年 12 月 18 日
“拾金不昧”颁奖典礼   shí jīn bú mèi bān jiǎng diǎn lǐ
2017 年 12 月 21 日
小学一年级至六年级正常上课(活动圣诞节)
xiāo xué yī nián jí zhì liù nián jí zhèng cháng shàng kè (huō dòng shèng dàn jié)
2017 年 12 月 22 日
活动 圣诞节(全校幼儿园-小学-高中部)
huó dòng shèng dàn jié (quán xiào yòu ér yuán –xiǎo xué –gāo zhōng bù)
2017 年 12 月 23 日 - 2018 年 1 月 2 日
全校放假圣诞节至新年元旦   quán xiào fàng jiā shèng dàn jié zhì xīn nián yuán dàn