ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
 Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
[11 ส.ค. 60]
ค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/60  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/61  รายละเอียด
[8 ส.ค. 60]
เอกสารกิจกรรมค่ายภาษาไทย  รายละเอียด
[8 ส.ค. 60]
เอกสารกิจกรรมค่ายคณิตสาสตร์  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/60,1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร  รายละเอียด
[26 ก.ค. 60]
การประกาศผลการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/60  รายละเอียด
[4 ก.ค. 60]
เอกสารแจ้งเรื่องการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
[5 มิ.ย. 60]
ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาห้องวัดผล  รายละเอียด
[18 พ.ค. 60]
ใบสมัครเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2560  รายละเอียด
[10 พ.ค. 60]
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
[16 ก.พ. 60]
ราคาหนังสือและสมุด ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
1 - 2 สิงหาคม 2560
นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
4 สิงหาคม 2560
มิสซาศุกร์ต้นเดือน , ตลาดนัดพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
7 สิงหาคม 2560
มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรี พ.ท.น,นักเรียนซื่อสัตย์ / เริ่มจำหน่ายใบสมัคร ภาคเรียนที่ 2/60,1/61
8 - 10 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย
11 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
14 สิงหาคม 2560
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
17 - 18 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2560
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
19 สิงหาคม 2560
วันประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/60
26 - 27 สิงหาคม 2560
ค่ายคณิตศาสตร์ P.T.N. Math Camp ป.5 - ม.3
28 - 31 สิงหาคม 2560
สัปดาห์การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
29 สิงหาคม 2560
กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ
 
Month/Day/Year
Events
August 1st - 2nd 2017
Doing Penance for Sins for Catholic students
August 4th 2017
Monthly Mass , Grade 5 P.T.N. Market Activity
August 7th 2017
Start up for School Applications Form for the new students (2/2017 , 1/2018) ,
Certificate Ceremonyfor good and honest students
August 8th - 10th 2017
Mother Day's Activity for Kindergarten
August 11th 2017
Mother Day's Activity
August 12th - 14th 2017
Official Holiday for Queen Sirikit Birthday , Substitution Day (Monday)
August 17th - 18th 2017
Science Day's Activity
August 18th 2017
Science Day's Activity for Kindergarten
August 19th 2017
Exam Evaluation's Announcement of First Midterm 1/60
August 26th - 27th 2017
P.T.N. Math Camp for Grade 5 - Grade 9
August 28th - 31st 2017
Learning week from the Local Wisdom
August 29th 2017
Fire Evacuation Drill's Activity
 
年 / 月/ 日
活动
2017 年 8 月 1 日 - 2 日
教会学生告白日     jiào huì xué sheng gào bái rì
2017 年 8 月 4 日
天主教信徒集会     tiān zhǔ jiào xìn tú jì huì ,
跳蚤市场 ( 五年级 )     tiàozǎo shì chǎng ( wǔ nián jí )
2017 年 8 月 7 日
“拾金不昧”颁奖典礼     shí jīn bú mèi bān jiǎng diǎn lǐ ,

2017-2018年开始第二学期-第一学期报名   kāi shǐ dì èr xué qī , dì yī xué qī bào míng

2017 年 8 月 8 日 - 10 日
母亲节活动 ( 幼儿园1班 - 3班 )     mǔ qīn jié huó dòng (yòu ěr yuán 1-3 bān)
2017 年 8 月 11 日
母亲节活动 ( 小学 , 中学 )     mǔ qīn jié huó dòng (xiǎo xué, zhōng xué)
2017 年 8 月 12 日
皇后诞生纪念日(母亲节)     huáng hòu dān shēng jì niàn rì ( mǔ qīn jié )
2017 年 8 月 14 日
皇后诞生补休假     huáng hòu dān shēng bǔ xiū jià
2017 年 8 月 17 日 - 18 日
科学知识活动     kē xué zhī shí huó dòng
2017 年 8 月 18 日
科学知识幼儿园活动     kē xué zhī shí yòu ěr yuán huó dòng)
2017 年 8 月 19 日
第一学期公布 (期中考试成绩)
dì yī xué qī gōng bù (qī zhōng kāo shì chéng jí )
2017 年 8 月 26 日 - 27 日
(小学五年级-高三) 数学夏令营P.T.N. Math Camp
(xiǎo xué wǔ nián jí - gōng sān)shù xuéxiàlìngyíng P.T.N. Math Camp
2017 年 8 月 28 日 - 31 日
周期学习传统地区知识     zhōu qī xué x í chuán tóng dì qù zhī shí
2017 年 8 月 29 日
消防演习训练     xiāo fáng yán xī xùn liàng